ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом КЗ «ДНЗ № 361»

від 01.09.2021 р. № 61

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 361 комбінованого типу Харківської міської ради»

1. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти вкомунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 361 комбінованого типу Харківської міської ради» розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України, «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.

Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»):

- метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

- освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;

- якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;

- якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти у ЗДО, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», освітня програма для дітей старшого віку «Впевнений старт» що розкривають зміст реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, спеціальні програми для роботи з дітьми з ООП, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.

Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 361 комбінованого типу Харківської міської ради» (далі – Систему) розроблено згідно з принципами:

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

- автономії закладу дошкільної освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості дошкільної освіти;

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;

- залучення всіх учасників освітнього діяльності до процесу забезпечення якості.

Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

- здобувачі освіти та їх батьки;

- педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;

- засновник – Харківська міська рада;

- управління освіти адміністрації Немишлянськго рпйону Харківської міської ради;

- громадськість.

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної

освіти;

- ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

- показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 361 комбінованого типу Харківської міської ради»

2.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище закладу дошкільної», «Система оцінювання здобувачів освіти», «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників», «Управлінські процеси закладу освіти».

2.2.Напрям 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.

2.2.1.Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище - комплекс психолого- педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір заклад є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.

Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

- Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.

- Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

- Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

- Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти.

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет.

- У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

Вимога 2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

- Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

- Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

- Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

Вимога 3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

- Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

- У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

- Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

- Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

- У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно- ресурсний центр, методичний кабінет).

2.3.Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти.

Вимога 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

- Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;

- Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;

- Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним.

Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

- У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.

- У закладі дошкільної освіти впроваджується система формувального оцінювання.

Вимога 3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.

- Заклад дошкільної освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

- Заклад дошкільної освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

- Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;

- Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

- Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);

- Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);

- Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;

- Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:

- Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

- Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти:

- Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства.

- Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок.

- У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємо навчання та інших форм професійної співпраці.

Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності:

- Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності.

- Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

- У закладі дошкільної освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.

- У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.

- У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії і процедур забезпечення якості освіти.

- Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.

Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.

- Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

- Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

- Керівництво закладу дошкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.

- Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

- Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.

- Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

- Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

2. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти

включає:

- Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.

- Моніторинг якості дошкільної освіти.

Моніторинг в закладі дошкільної освіти здійснюють:

- завідувач закладу дошкільної освіти;

- вихователь-методист;

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- органи самоврядування, які створюються педагогічними працівниками та батьками.

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації

- Опитування.

- Вивчення документації.

- Моніторинг.

- Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.

Критерії моніторингу:

- об’єктивність;

- систематичність;

- відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

- надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

- гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:

- отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Підсумки моніторингу:

- підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;

- за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;

- дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради.

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти в групах старшого дошкільного віку (6-ий р.ж.) 2020/2021 навчальний рік за допомогою кваліметричної моделі

Мета: отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати з очікуваними для забезпечення ефективної корегувально-розвивальної роботи з дітьми; сприяти створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини

Завдання:

1.Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

2.Дослідити методи аналізу засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

3.Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітніх програм в дошкільних навчальних закладах.

4.Надати рекомендацій стосовно визначення шляхів покращення якості виховного процесу, спираючись на результати даного дослідження.

5.Забезпечити зворотну інформації про відповідність фактичних результатів діяльності дошкільної освітньої системи та її кінцевих результатів.

Головною метою колективу дошкільного навчального закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Важливим показником результативності роботи дошкільного навчального закладу є готовність дитини до навчання у школі.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей.

Базовий компонент побудовано за сферами життєдіяльності, що характеризують специфіку дошкільного дитинства, коли пріоритетним є розвиток і виховання, залучення дитини до різних видів діяльності, де задіяні її фізичний, психологічний та соціальний потенціали. Неодмінною умовою життєдіяльності є забезпечення гармонії між фізичним, емоційним, моральним, вольовим, соціальним та інтелектуальним розвитком.

Із метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до факторів оцінювання:

ü фізичний розвиток і здоров'я дитини;

ü соціальний розвиток;

ü природничо-екологічний розвиток;

ü предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток;

ü ігрова діяльність;

ü сенсорно-пізнавальний розвиток;

ü мовленнєвий розвиток.

Під час роботі з дітьми використовувались наступні методи: бесіда, опитування, тестування. В основу діагностичних завдань були включені вправи на розвиток основних компетентностей дитини. А саме: мовленнєвої , логіко – математичної, ігрової, сенсорно- пізнавальної. .Даний діагностичний інструментарій дозволяє визначити ступінь освоєння основних програмних вимог і рівень готовності дитини до подальшого навчання в школі. Дані діагностики дозволяють дати загальну оцінку рівня розвитку дошкільника і встановити проблемні складові, які розвинені недостатньо і потребують додаткової уваги.

Результати моніторингу зазначені в таблицях та діаграмах.

/Files/images/Мониторинг 2.jpg/Files/images/Мониторинг 1.jpg

Висновки

Кваліметрична модель дає можливість простежити майже повну картину рівня розвитку кожної дитини, проте :

ü необхідно розширити критерії оцінювання з метою розкриття потенціалу кожної дитини (на початок навчального року в 1% дітей компетентності повністю сформовані );

ü на основі бачення розвитку кожної дитини неможливо простежити загальну картину розвитку всієї групи впродовж навчального року.

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, можна зробити наступні висновки:

1. Із семи факторів оцінювання освітніх ліній Базовим компонентом дошкільної освіти найбільш сформованим є: фізичний розвиток й здоров'я дитини, природничо-екологічний розвиток, предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток, ігрова діяльність.

2. Спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних

видів діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть

застосовувати знання, вміння та навички в нових умовах. Діти, як

правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час

розв’язання завдань, копіюють дії однолітків.

Рекомендації

1. Посилити практичну спрямованість формування базових компетенцій у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

2. Продовжувати створення розвивального середовища, що має предметний, психологічний, моральний і соціальний складники, які е необхідними для повноцінного розвитку особистості.

3. Сприяти розвитку сенсорно-пізнавальній компетенції дітей на основі врахування індивідуальних інтересів;

4. Оптимізувати підготовку дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо

Кiлькiсть переглядiв: 1465