Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти в групах старшого дошкільного віку (6-ий р.ж.) 2019/2020 навчальний рік за допомогою кваліметричної моделі

Мета: отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати з очікуваними для забезпечення ефективної корегувально-розвивальної роботи з дітьми; сприяти створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини

Завдання:

1.Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

2.Дослідити методи аналізу засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

3.Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітніх програм в дошкільних навчальних закладах.

4.Надати рекомендацій стосовно визначення шляхів покращення якості виховного процесу, спираючись на результати даного дослідження.

5.Забезпечити зворотну інформації про відповідність фактичних результатів діяльності дошкільної освітньої системи та її кінцевих результатів.

Головною метою колективу дошкільного навчального закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Важливим показником результативності роботи дошкільного навчального закладу є готовність дитини до навчання у школі.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей.

Базовий компонент побудовано за сферами життєдіяльності, що характеризують специфіку дошкільного дитинства, коли пріоритетним є розвиток і виховання, залучення дитини до різних видів діяльності, де задіяні її фізичний, психологічний та соціальний потенціали. Неодмінною умовою життєдіяльності є забезпечення гармонії між фізичним, емоційним, моральним, вольовим, соціальним та інтелектуальним розвитком.

Із метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до факторів оцінювання:

ü фізичний розвиток і здоров'я дитини;

ü соціальний розвиток;

ü природничо-екологічний розвиток;

ü предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток;

ü ігрова діяльність;

ü сенсорно-пізнавальний розвиток;

ü мовленнєвий розвиток.

Під час роботі з дітьми використовувались наступні методи: бесіда, опитування, тестування. В основу діагностичних завдань були включені вправи на розвиток основних компетентностей дитини. А саме: мовленнєвої , логіко – математичної, ігрової, сенсорно- пізнавальної. .Даний діагностичний інструментарій дозволяє визначити ступінь освоєння основних програмних вимог і рівень готовності дитини до подальшого навчання в школі. Дані діагностики дозволяють дати загальну оцінку рівня розвитку дошкільника і встановити проблемні складові, які розвинені недостатньо і потребують додаткової уваги.

Результати моніторингу зазначені в таблицях та діаграмах.

/Files/images/Мониторинг 2.jpg/Files/images/Мониторинг 1.jpg

Висновки

Кваліметрична модель дає можливість простежити майже повну картину рівня розвитку кожної дитини, проте :

ü необхідно розширити критерії оцінювання з метою розкриття потенціалу кожної дитини (на початок навчального року в 1% дітей компетентності повністю сформовані );

ü на основі бачення розвитку кожної дитини неможливо простежити загальну картину розвитку всієї групи впродовж навчального року.

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, можна зробити наступні висновки:

1. Із семи факторів оцінювання освітніх ліній Базовим компонентом дошкільної освіти найбільш сформованим є: фізичний розвиток й здоров'я дитини, природничо-екологічний розвиток, предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток, ігрова діяльність.

2. Спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних

видів діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть

застосовувати знання, вміння та навички в нових умовах. Діти, як

правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час

розв’язання завдань, копіюють дії однолітків.

Рекомендації

1. Посилити практичну спрямованість формування базових компетенцій у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

2. Продовжувати створення розвивального середовища, що має предметний, психологічний, моральний і соціальний складники, які е необхідними для повноцінного розвитку особистості.

3. Сприяти розвитку сенсорно-пізнавальній компетенції дітей на основі врахування індивідуальних інтересів;

4. Оптимізувати підготовку дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

Вихователь-методист В.В. Смаль

Кiлькiсть переглядiв: 448